Hållbarhet för oss

Ansvaret börjar här och nu

Ingen kan göra allt, men vi måste alla göra vad vi kan. Vedum har arbetat med frågor kring miljö, kvalitet, värderingar och sunt företagande i många år. Från början mest på intuition och som en självklar del av vår företagskultur, så småningom allt mer målmedvetet och formaliserat. I dag samlas det arbetet under begreppet Hållbarhet, med de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det är ett bra begrepp, eftersom det fångar in de olika utmaningar som ett företag ställs inför, visar hur utmaningarna ofta hänger ihop och ibland måste vägas mot varandra.  

Vi är övertygade om att företag inte bara måste och kan arbeta hållbart. Vi menar att det är en framgångsfaktor. Viktig i dag, och ännu viktigare i framtiden. I grund och botten handlar det om att visa omsorg om människor, våra produkter, företaget, platsen där vi är verksamma och jorden vi lever på. Det ansvaret börjar inte någon annanstans eller någon annan gång. Det börjar här och nu. Några exempel på hur vi tar ansvar:

Vedums miljömässiga ansvarstagande

Vi tar miljömässigt ansvar genom att vara transparenta och ständigt göra åtgärder som minskar vår miljöpåverkan. Ett exempel är att vi renar våra utsläpp av lösningsmedel vid ytbehandling till cirka 95 procent. Ett annat att vi producerar briketter av vårt spill som vi förbränner och använder till att värma upp fabrik, kontor och utställning i Vedum. Naturligtvis gör vi också allt vi kan för att göra våra transporter miljöeffektiva. Kärnan är att våra produkters livscykel präglas av ett hållbarhetsperspektiv, i allt från hur de designas, konstrueras, produceras och används. Delar av vårt sortiment är dessutom Svanenmärkt.  

Vedums sociala ansvarstagande

Vi tar socialt ansvar genom att bidra till hållbara sociala sammanhang på och utanför jobbet. Det gör vi till exempel genom att utgå från vår värdegrund och formalisera våra rutiner för arbetsmiljö, medarbetarskap/ledarskap och hälsa. Vi är aktiva i samarbeten kring frågor som rör bland annat standarder för kvalitet och funktion och är engagerade i lokalsamhället, exempelvis genom att vi anlitar en mängd lokala företag och entreprenörer samt stöd till föreningslivet och samarbeten med skolor.

Vedums ekonomiska ansvarstagande

Vi tar ekonomiskt ansvar genom att driva vår verksamhet på ett sätt som säkrar en långsiktigt god och trygg ekonomi. Vi återinvesterar vinster i företaget för att möta kundefterfrågan, höja kvaliteten i allt vi gör och utveckla våra processer, produkter och tjänster på ett hållbart sätt. Ledstjärnan är att vi ska växa organiskt och fortsätta att vara ett självständigt, familjeägt bolag. Som ett bevis på vår hållbarhet har vi tilldelats Bisnodes diamantdiplom för högsta kreditvärdighet under 20 år.