Gå till innehåll

Köpvillkor

Offert

Offert enligt separat specifikation och eventuell ritning, Offerten är framställd efter köparens framförda önskemål och underlag.

Vid köp av granit se länkad produktinformation och monteringsanvisning, XX För offerten gäller nedanstående villkor samt det bifogade Allmänna leverans- och köpevillkor för konsumentköp av kök och badrum. Om vitvaror ingår i köpet gäller EHL 2005 för köpet av dessa produkter. Vedum Kök & Bad är medlem i Trä och Möbelföretagen, TMF och står därför bakom köks- och badrumsinredningsguiderna som finns framtagna enligt bilaga.

Ändringar och muntliga överenskommelser

Alla överenskommelser ska finnas med i denna offert och dess bilagor. Kontrollera orderbekräftelsen noggrant. Varje order är kundspecifik. Eventuella ändringar av ordern ska därför vara säljaren tillhanda senast 3 dagar från orderns tecknande Efter dessa 3 dagar anses ordern som påbörjad. Pristillägg för produkter kan tillkomma om tillägg och ändringar påverkar produktpriset. Varje ändring därefter kan komma att orsaka en extra ändringskostnad för säljarens arbete med förändringar förutom den kostnad som kan följa av den förändrade ordern i sig. Ändring i ordern kan även medföra ändrad leveranstid.

Leveransvillkor

DPU, Lossat på destination. Säljaren står risken för godset fram tills det är lossat på angiven plats. Köparen står för risken från det ögonblick godset är tillgängligt efter lossning vid tomtgräns på den avtalade platsen. Skåp från Vedum levereras monterade, inbärning ingår ej, men kan till vissa postnummer köpas till som en tilläggstjänst.

Leveransmottagande

Leverans sker med lastbil till av köparen angiven leveransadress och lossas vid tomtgräns eller port. Köparen ombesörjer att personal finns på plats vid lossningen. Leveransen sker normalt med dragbil eller bil + släp. Chauffören ansvarar för lossning. Liftlossning med bakgavellift förutsätter en hårdgjord lossningsyta som gör det möjligt att lossa godset på ett säkert sätt med medhavd handtruck. Maxlängd per pall vid liftlossning: 2,80 m undantaget pallar där längre gods är lastat överst på pallen och bandat separat och här skall mottagaren vara behjälplig. I annat fall krävs en truck på plats för lossning av gods. Priser och leveransvillkor gäller farbar väg på fastlandet samt Öland. Farbar väg enligt våra definitioner är fri höjd minst 4,5 meter samt framkomlighet med fordonskombinationer med en totallängd upp till 24 meter. Vägens bärighet skall motsvara bärighetsklass 1 (BK1). Förutsättningarna gäller oavsett väderlek. Extra kostnader kan tillkomma om ovan nämnda omständigheter påverkas. Inbärning ingår ej.

Innan köparen kvitterar mottagandet av godset skall hen kontrollera om emballaget är synligt skadat eller om gods saknas vilket ni och/el chauffören då noterar på fraktsedeln och ta gärna bild. Köparen bör packa upp och kontrollera varan samt anmäla eventuella fel och skador senast inom 6 dagar till Vedum Kök & Bad AB. Delleveranser kan förekomma.

Leveransavisering

Avisering sker via mail eller sms innan leverans. Ytterligare avisering kan ske per telefon i samband med leverans, beroende på leveransmetod. Vid köp av styckeprodukter, enbart badrumsinredning samt mindre order sker avisering enbart i samband med leverans. Vid köp av stenbänkskivor se separat information i bilaga.

Reklamation

Ev. reklamation avseende varans specifika beskaffenhet och funktion etc. ska göras inom skälig tid (normalt 2 mån) efter upptäckten dock senast inom 3 år. Ev. felaktigt gods skall reklameras innan montering sker. Säljaren svarar för fel på varan som funnits vid avlämnandet och som visar sig inom 3 år från den tidpunkten.

Läs och följ monteringsanvisningen

Monteras enligt anvisningar. Vara som skadats vid felaktig montering eller i strid med vår monteringsanvisning, kan inte reklameras. Vid restleverans, dvs leverans då någon eller några artiklar saknas och skall levereras senare, skall köparen själv ombesörja enklare montering av dessa artiklar, t ex handtag, enstaka lucka. Köparen är också skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder.

Montage och installation av varorna kräver normalt fackkunskap. Om varan monteras eller installeras av köparen, eller av någon annan än säljaren för köparens räkning, ansvarar köparen i förhållande till säljaren för att arbetet utförs av därtill lämpad person som har erforderlig fackkunskap.

Säljarens ansvar för fel omfattar inte sådant som beror på felaktig montering eller felaktig installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Vara som skadats vid montering i strid mot monteringsanvisning kommer normalt inte att omfattas av säljarens felansvar eftersom det då är fråga om skada och inte om fel i produkten.

Den av köparen valda hantverkare/hantverksföretag ingår ett eget och från Vedum fristående avtal med köparen innebärande att Vedum inte ansvarar för utförda arbeten och ev. reklamationer avseende monteringen och kan endast göras gentemot hantverkaren/hantverksföretaget. Den utvalda hantverkaren skall skriftligen intyga att säljarens anvisningar följts.

Betalningsvillkor

Fakturering sker efter leverans, 10 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med 8 % per år + gällande referensränta efter förfallodatum. Leveransen sker enligt offerten och de allmänna bestämmelserna;

”Allmänna leverans- och köpvillkor för konsumentköp av kök och badrum” vilka utformats tillsammans mellan Konsumentverket och TMF, BÖ2022:7, Dnr 2022:7 gällande fr.o.m. 2022-07-01.

Vedum Kök & Bad AB förbehåller sig rätten att ta en kreditupplysning och utifrån den ev. göra undantag från ovanstående betalningsvillkor.


Allmänna leverans- och köpevillkor för konsumentköp av kök och badrum

Överenskommelse mellan Konsumentverket och TMF, Trä- och Möbelföretagen, BÖ 2022:7, Dnr 2022/354 gällande fr.o.m. 2022-07-01.

1 Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning av nya varor till konsument, huvudsakligen för enskilt ändamål och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Montering ingår endast i de fall det uttryckligen avtalats. För köpet gäller konsumentköplagen (2022:260) nedan kallad KKL och vad som föreskrivs nedan i dessa leverans- och köpevillkor. Konsumentköplagen innehåller utförliga, i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter.  

Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av KKL. 

2 Slutande av avtal

Ett skriftligt köpeavtal bör upprättas mellan parterna. Muntliga avtal bör så snart som möjligt bekräftas skriftligen och undertecknas av båda parter.

När konsumenten undertecknat köpeavtalet och sänt det till säljföretaget bör det därefter undertecknas av en behörig företrädare för säljföretaget.

Det undertecknade avtalet eller en orderbekräftelse bör skickas till konsumenten senast en kalendervecka efter beställningsdagen.  

3 Allmänna och särskilda ändamål

Om inte annat följer av avtalet ska varorna vara avsedda för det ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används.

Om konsumenten avser att använda varan på annat sätt, ska konsumenten informera säljaren om det särskilda ändamålet och säljaren ska godta ändamålet. I annat fall gäller första stycket.  

4 Ändringar i varans omfattning eller utförande

Varje order/köpeavtal är kundspecifik. Eventuella ändringar av ordern ska därför vara säljaren tillhanda senast 3 dagar från det att konsumenten erhållit det av båda parter undertecknade avtalet eller orderbekräftelsen. Efter dessa 3 dagar anses ordern som påbörjad. Varje ändring därefter kan komma att orsaka en extra ändringskostnad förutom den kostnad som kan följa av den förändrade ordern i sig. Eventuellt kan leveranstiden ändras, beroende på ändringarnas omfattning. Avtal om ändrings- eller tilläggsarbete bör ske skriftligt.  

5 Montage-, drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner

Säljaren ska i samband med leverans tillhandahålla montage-, drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner på svenska, i den omfattning som är lämplig med hänsyn till varans art. Konsumenten är skyldig att följa avtalade underhålls- och skötselåtgärder.

6 Avlämnande och risken för varan

Om inte annat avtalats, levereras varan med bil till av konsumenten uppgiven adress. Konsumenten är ansvarig för att det vid behov finns en farbar väg för lastbil. Konsumenten ska ta emot varan på avtalad tid och plats.

Om konsumenten inte tar emot eller hämtar varan på avtalad tid och plats, kan konsumenten bli skyldig att ersätta säljarens tilläggskostnader, t ex för extra transport och lagring.

Om ingen leveranstidpunkt har avtalats så ska varan avlämnas utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks.

Om konsumenten inte har fått kredit, är säljaren inte skyldig att lämna ut varan förrän den betalats.

Risken för varan övergår på konsumenten, när varan avlämnats och kvitterats.

7 Undersökning av varan vid mottagandet

Konsumenten bör vid mottagandet, eller snarast därefter, undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador och utan dröjsmål anmäla eventuell sådan skada enligt instruktioner på frakthandlingen.

Konsumenten bör också, inom skälig tid, efter det att han eller hon mottagit varan, undersöka om den fungerar tillfredsställande.

8 Påföljder och reklamation vid säljarens dröjsmål

Om varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på konsumenten, kan konsumenten under de förutsättningar som anges i 3 kap. 3–5 §§ KKL, hålla inne betalningen och antingen kräva avlämnande eller häva köpet. Konsumenten kan därutöver kräva skadestånd enligt punkten 14 nedan.

Säljaren ska utan dröjsmål meddela konsumenten om varan, eller väsentliga delar av varan blir försenad, även om detta beror på s.k. force majeure-händelser, d.v.s. sådana orsaker som säljaren inte kunnat råda över.  

9 Fel

Frågan om varan är felaktig regleras i 4 kap. KKL.

Konsumenten ansvarar för att samtliga måttuppgifter är korrekta, såvida inte säljaren åtagit sig att utföra mätningen.

Ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte säljaren visar något annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Säljaren svarar inte för försämring (bristfällighet) som uppkommit genom normal förslitning av varan, försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för, att montage-, drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner inte följts, eller att felaktig montering, av annan än säljaren, utförts.

10 Reklamation

Om konsumenten vill åberopa att varan är felaktig ska konsumenten underrätta säljaren om felet. Säljaren svarar för fel på varan som funnits vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från den tidpunkten. Konsumenten har rätt att reklamera felet inom 3 år och två månader. Felet måste dock reklameras inom skälig tid, efter det att konsumenten märkt eller borde märkt felet. En reklamation från konsumenten, som görs inom två månader efter det att konsumenten har upptäckt felet, ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

Reklamationsfristen gäller inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Konsumenten ska kunna visa att varan är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, lämpligen genom köpehandling eller kvitto.

Säljaren ska sända en skriftlig bekräftelse på en reklamation inom skälig tid och senast 14 dagar efter mottagandet. I bekräftelsen bör säljaren bekräfta innehållet i den reklamation som konsumenten har gjort och när reklamationen togs emot.

Om det vid en reklamation visar sig att det inte är fel på varan har säljaren rätt till ersättning för de undersökningskostnader som orsakats av reklamationen. Sådana kostnader kan t.ex. utgöras av milersättning, restidsersättning och demonteringskostnad. Säljaren ska upplysa köparen om detta i förväg.

Vid konstaterat fel i varan ska konsumenten i första hand kontakta säljaren för reklamation innan montage eller vidare bearbetning. Kan säljaren inte anträffas inom rimlig tid får konsumenten göra en bedömning av om den defekta varan bör monteras eller vidare bearbetas.

Konsumenten måste dock alltid vidta skäliga åtgärder för att begränsa säljarens kostnader, försummar konsumenten detta får han eller hon själv bära en motsvarande del av de ytterligare kostnaderna som uppstår.

11 Avhjälpande av fel eller omleverans

Säljaren åtar sig att avhjälpa sådant fel i varan som säljaren ansvarar för, genom reparation eller omleverans. Vid omleverans ska säljaren på egen bekostnad ta tillbaka den felaktiga varan och om det behövs för avhjälpande eller omleverans ta bort den felaktiga varan och installera en felfri vara eller bära kostnaden för det samma. Denna skyldighet gäller dock endast om varan har installerats på ett sätt och på en plats som är normalt för den aktuella typen av vara och felet visar sig innan den installerats.

Säljaren är endast skyldig att företa avhjälpande eller omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten. Bedömningen av vad som utgör skälig tid kan påverkas av om avhjälpandet eller omleveransen avser en standardprodukt eller en kundspecifik vara.  

12 Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel

Konsumenten är vid avhjälpandet av fel skyldig, att i skälig omfattning göra varan tillgänglig för säljaren, t.ex. genom att lämna in varan till säljaren och att efter reparation hämta varan eller, vid reparation i bostaden, hålla varan tillgänglig på överenskommen tid. Om särskilda kostnader, t.ex. nödvändiga resor, uppstått för konsumenten vid denna medverkan, är säljaren ersättningsskyldig för dessa. Konsumenten är dock skyldig att begränsa kostnaderna.  

13 Andra påföljder vid fel

Om avhjälpandet eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamation, får konsumenten kräva sådant avdrag på priset som svarar mot felet eller, vid fel av väsentlig betydelse för honom eller henne, häva köpet. Om endast en del av de varor som köpet omfattar är felaktiga, gäller konsumentens rätt till prisavdrag och hävning de felaktiga varorna. Köpet får dock hävas även ifråga om andra varor som köpet avser, om konsumenten inte rimligen kan förväntas godta eller behålla dem. Säljaren kan även bli skyldig att betala skadestånd enligt punkten 14 nedan.

Vid bedömningen av konsumentens hävningsrätt kan särskild hänsyn tas till om varan tillverkats eller skaffats särskilt för konsumenten efter dennes anvisningar eller önskemål så att den inte utan betydande förluster kan säljas till annan konsument.

Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som erfordras för att ge konsumenten säkerhet för hans eller hennes krav på grund av felet, motsvarande den saknade eller skadade varans värde.  

14 Konsumentens rätt till skadestånd

Konsumenten har rätt till ersättning för utgifter och förluster som uppstått för konsumenten på grund av att varan är felaktig eller på grund av säljarens dröjsmål, såsom kostnader för telefon, porto, resa, förlorad arbetsintäkt samt av konsumenten

beställd hantverkstjänst som inte kunnat nyttjas. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet eller ideell skada som t.ex. obehag, olust eller olägenhet. Säljaren kan gå fri från skadestånd om han eller hon kan påvisa att dröjsmålet beror på hinder utanför säljarens kontroll som han eller hon skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.  

15 Betalning

Betalningen sker enligt överenskommen betalningsplan. I det fall ingen sådan är avtalad ska konsumenten betala när varorna är levererade och säljaren begär det. Om inte betalning erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975: 635). Betalar inte konsumenten i rätt tid och beror inte detta på säljaren, kan säljaren enligt de förutsättningar som anges i 7 kap 5-6 §§ KKL §§ kräva betalning eller häva köpet. Om säljaren häver köpet får han dessutom kräva skadestånd enligt punkten 17 nedan. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader (1981:739). 

16 Konsumentens avbeställningsrätt

Intill dess att varan avlämnats har konsument rätt att avbeställa den mot skadestånd till säljaren enligt punkten 17. 

17 Säljarens rätt till skadestånd

Om säljaren häver köpet eller konsumenten avbeställer varan, har säljaren rätt till ersättning för sina kostnader och förluster i enlighet med 7 kap 7-8 §§ KKL. Varor som är utformade enligt en enskild konsuments speciella önskemål kan, om tillverkningen eller projekteringen påbörjats, medföra betydande kostnader för konsumenten vid avbeställning. Säljaren är dock skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 

18 Hävning eller omleverans

Om köpet hävs eller omleverans sker, ska konsumenten utan dröjsmål återlämna varan i väsentligt oförändrat skick. Vid hävning ska säljaren lämna tillbaka vad konsumenten betalat jämte ränta enligt räntelagen (1975: 635). Om konsumenten inte kan lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad eller oförminskad har säljaren rätt till ersättning för minskningen av varans värde. Detta gäller inte om minskningen av varans värde skett på grund av normalt brukande innan omleverans sker eller konsumenten insåg eller borde ha insett det hävningsbara felet. Utförliga regler om hävning och omleverans finns i 5 kap 7 §, 8 kap 2–4 §§ KKL.

19 Ändring av konstruktion och leveransutförande

Detaljbeskrivningar av en vara är bindande. Säljaren är skyldig att snarast informera konsumenten i det fall någon förändring kommer att ske. Normala variationer i färg och ådring av trä, godtages inte såsom reklamationsgrund. Se teknisk specifikation i köks- och badbroschyrer.

20 Tvist

Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand, kan konsumenten få sin sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden, ARN, www.arn.se. Tvister kan även prövas i allmän domstol. Så länge en tvist pågår får indrivning av skuld, varom tvisten handlar, inte ske. En konsument kan få rådgivning via kommunal konsumentrådgivning (se kommunens hemsida), Hallå konsument, www.hallakonsument.se


TMF, Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige och företräder cirka 650 medlemsföretag. Läs mer på www.tmf.se

      

Viktig information vid köp av stenbänkskivor från Dekker Nordic

DEKKER NORDIC arbetar i postnummerområde:

ZON 1
10-19, 40-47, 50-51, 53+58, 65-68, 74-76

ZON 2
52+54, 59-61, 63-64, 69-73

ZON 3
55-57, 77-81

ZON 4
82-89

ZON 5
90-98

ZON 6
62

Leverans till öar utan broförbindelse offereras. Karta med zonerna finns längst ned på sidan. 

Rutiner för måttagning och montering

När köket är färdigt för måttagning tar man kontakt med Dekker Nordic. Avrop skall göras senast 5 arbetsdagar före måttagning, helst via e-mail vedum@dekkernordic.se eller telefon 0573-77 56 60. Öppettider: måndag-torsdag 08:30-15:00, lunchstängt 12:00-12:30, fredag 8:30-12:00. Se alltid till att ha Vedums 7-siffriga ordernummer tillhands vid bokning. Efter det kommer Dekker Nordic att ta kontakt för en mer exakt bokning av tid.

Före montering

Se till att skåpstommarna är plana och helt vågräta. Stödben ordentligt monterade. Det får inte finnas någon högre punkt så att stenbänkskivorna inte ligger plant. En skarv måste alltid ha underliggande stöd. Kontrollera tjockleken på skivorna. Toleransen är +/‐ 2 mm avvikelse mellan skivorna, vilket innebär att man kan vara tvungen att ”shimsa” upp en skiva för att få ovansidan jämn. Ett vinkelstöd skall användas när stenbänkskivan skarvas vid häll i kombination med bänkskåp för häll med ventilation, detta oavsett skåpsbredd och tjocklek på bänkskiva. Vinkelstödet finns att köpa som ett tillbehör och monteras på plats av kund i samband med köksmonteringen. Det kan behövas urtag i bänkskåpsstommen för att ge plats åt diskho och avställningsyta. Urtaget bör vara minst 30 mm långt och ca 30 mm djupt. I framkant placeras det direkt efter facklistens insida och i bakkant ca 55 mm från bakkant skåp. Kontrollera alltid om det behövs urtag för den aktuella diskhon och om ovanstående mått stämmer överens.

Vid köp av måttagning

Alla skåp och dekorsidor måste vara monterade när måttagning sker. Om befintliga bänkskivor finns vid köp av nya stenskivor måste de skivorna avlägsnas för att måttagning skall kunna utföras. När Stenleverantören kommer ut på plats är det viktigt att alla ytor som skall mätas är avstädade och tillgängliga. Vid måttagning måste kund vara på plats. Stenleverantören kommer att lämna eventuella uppgifter om det saknas något stöd eller om något behöver åtgärdas före montering. Exempel på vanligt förekommande korrigeringar är urtag i stomsidor vid diskhoar och spishällar. Även stöd/konsoler till barskivor, och stora överhäng på köksöar kan vara föremål för korrigeringar. Observera att skarvar kan tillkomma samt att placering av skarvar kan komma att ändras från köksritning vid måttagning på grund av max mått på materialet, hållfasthet, leverans- eller monteringstekniska orsaker, vilket bedöms av Stenleverantören på plats.

Obs! Mått och vinklar på skivor stäms av på plats med utgång från mått och angivna ingående produkter från Winnerritning. Detta förutsätter att avvikelser av mått är av mindre karaktär. Inga önskemål om ändringar/tillägg från kund som avviker från Winnerritning får ske på plats.

Montering

Montering av stenbänkskivorna sker i normalfallet ca.10 - 15 arbetsdagar efter måttagning (reservation för längre ledtider i anslutning till semesterperiod och långhelger). Exakt dag meddelas senast 3 arbetsdagar före montering. Ni blir sedan kontaktade av montörerna på monteringsdagen för en mer exakt tid när under dagen de anländer. Vid montering skall ytorna vara tomma och rena, och eventuella uppgifter som meddelats vid måttagning skall vara åtgärdade. Alla fogar tätas med silikon vid montering. Fogarna får sedan inte röras på 24 timmar. För att ta bort eventuellt överflödig silikon efter att fogen har torkat använd vanligt såpvatten som sprayas på skarven. Skrubba sedan försiktigt med den grova/vita sidan på en metallfri kökssvamp och torka av med en vanlig disktrasa. Ingen silikon läggs mot väggar. Ovanpåliggande och planfrästa spishällar monteras inte av Stenleverantören. Inkoppling av el och vatten ingår inte. Om normal inbärning inte går att genomföra kommer Vedum att debitera den extra kostnad som tillkommer. Inbärning förutsätter att montörer har fri framkomlighet och kan utföras på ett säkert sätt. Kund ansvarar för eventuellt behov av täckning av golv inför montering. Vid behov av täckning av stenskivor efter montage ansvarar även kund för detta.

Monteringsgodkännande av montering

Vid montering måste köparen, eller någon av köparen utsedd ansvarig, vara på plats för att godkänna monteringen. Man skriver då på att man kontrollerat stenbänkskivorna enligt en checklista och att inga direkt synliga skador eller fel finns. Vid underlåtelse att skriva under monteringsgodkännandet anses skivorna och monteringen godkänd. Efter utförd montering fotar montören även skivorna och dess kritiska punkter för att dokumentera slutresultatet.


Viktig information vid köp av stenbänkskivor från Jetstone

JETSTONE arbetar i postnummerområde:

ZON 1
20-27, 30-31

ZON 2
28-29

ZON 3
33-39

ZON 4


ZON 5


ZON 6

Leverans till öar utan broförbindelse offereras. Karta med zonerna finns längst ned på sidan. 

Rutiner för måttagning och montering

Ni behöver inte söka kontakt med Jetstone för avrop. De kommer i anslutning till köksleveransen kontakta er för bokning av måttagning och montering.

Om man vid någon oförutsedd händelse behöver komma i kontakt med Jetstone tex. för att ändra sin bokning för måttagning eller montering gör man det lättast på följande kontaktuppgifter:
E-mail  kundservice@jetstone.se (helst) eller telefon +46 (0)852 500 751. Öppettider måndag-fredag 08.00-16.30, lunchstängt 12.30-13.00. Se alltid till att ha Vedums 7-siffriga ordernummer till hands vid kontakt med Jetstone.

OBS! All övrig dialog kring en order måste alltid gå via Vedum.

Före montering

Se till att skåpstommarna är plana och helt vågräta. Stödben ordentligt monterade. Det får inte finnas någon högre punkt så att stenbänkskivorna inte ligger plant. En skarv måste alltid ha underliggande stöd. Kontrollera tjockleken på skivorna. Toleransen är +/‐ 2 mm avvikelse mellan skivorna, vilket innebär att man kan vara tvungen att ”shimsa” upp en skiva för att få ovansidan jämn. Ett vinkelstöd skall användas när stenbänkskivan skarvas vid häll i kombination med bänkskåp för häll med ventilation, detta oavsett skåpsbredd och tjocklek på bänkskiva. Vinkelstödet finns att köpa som ett tillbehör och monteras på plats av kund i samband med köksmonteringen. Det kan behövas urtag i bänkskåpsstommen för att ge plats åt diskho och avställningsyta. Urtaget bör vara minst 30 mm långt och ca 30 mm djupt. I framkant placeras det direkt efter facklistens insida och i bakkant ca 55 mm från bakkant skåp. Kontrollera alltid om det behövs urtag för den aktuella diskhon och om ovanstående mått stämmer överens.

Vid köp av måttagning

Alla skåp och dekorsidor måste vara monterade när måttagning sker. Om befintliga bänkskivor finns vid köp av nya stenskivor måste de skivorna avlägsnas för att måttagning skall kunna utföras. När Stenleverantören kommer ut på plats är det viktigt att alla ytor som skall mätas är avstädade och tillgängliga. Vid måttagning måste kund vara på plats. Stenleverantören kommer att lämna eventuella uppgifter om det saknas något stöd eller om något behöver åtgärdas före montering. Exempel på vanligt förekommande korrigeringar är urtag i stomsidor vid diskhoar och spishällar. Även stöd/konsoler till barskivor, och stora överhäng på köksöar kan vara föremål för korrigeringar. Observera att skarvar kan tillkomma samt att placering av skarvar kan komma att ändras från köksritning vid måttagning på grund av max mått på materialet, hållfasthet, leverans- eller monteringstekniska orsaker, vilket bedöms av Stenleverantören på plats.

Obs! Mått och vinklar på skivor stäms av på plats med utgång från mått och angivna ingående produkter från Winnerritning. Detta förutsätter att avvikelser av mått är av mindre karaktär. Inga önskemål om ändringar/tillägg från kund som avviker från Winnerritning får ske på plats.

Montering

Montering av stenbänkskivorna sker i normalfallet ca.10 - 15 arbetsdagar efter måttagning (reservation för längre ledtider i anslutning till semesterperiod och långhelger). Exakt dag meddelas senast 3 arbetsdagar före montering. Ni blir sedan kontaktade av montörerna på monteringsdagen för en mer exakt tid när under dagen de anländer. Vid montering skall ytorna vara tomma och rena, och eventuella uppgifter som meddelats vid måttagning skall vara åtgärdade. Alla fogar tätas med silikon vid montering. Fogarna får sedan inte röras på 24 timmar. För att ta bort eventuellt överflödig silikon efter att fogen har torkat använd vanligt såpvatten som sprayas på skarven. Skrubba sedan försiktigt med den grova/vita sidan på en metallfri kökssvamp och torka av med en vanlig disktrasa. Ingen silikon läggs mot väggar. Ovanpåliggande och planfrästa spishällar monteras inte av Stenleverantören. Inkoppling av el och vatten ingår inte. Om normal inbärning inte går att genomföra kommer Vedum att debitera den extra kostnad som tillkommer. Inbärning förutsätter att montörer har fri framkomlighet och kan utföras på ett säkert sätt. Kund ansvarar för eventuellt behov av täckning av golv inför montering. Vid behov av täckning av stenskivor efter montage ansvarar även kund för detta.

Monteringsgodkännande av montering

Vid montering måste köparen, eller någon av köparen utsedd ansvarig, vara på plats för att godkänna monteringen. Man skriver då på att man kontrollerat stenbänkskivorna enligt en checklista och att inga direkt synliga skador eller fel finns. Vid underlåtelse att skriva under monteringsgodkännandet anses skivorna och monteringen godkänd. Efter utförd montering fotar montören även skivorna och dess kritiska punkter för att dokumentera slutresultatet.

Vedum områden bänkskivor