Gå till innehåll

Hållbar produktion

Vedums viktigaste

Hjärtat i vår verksamhet är vår tillverkning i Vedum – här har vi funnits i över 100 år. Att producera hållbart är en viktig pusselbit i det hållbara sortimentet. Nedan följer några exempel på vad vi menar med hållbar produktion.

Optimering & eliminering

 • Vi skapar produkter med en hållbar yta, dvs optimering av ytbehandlingsprocesser, samarbete med färgleverantörer, samarbete med leverantörer av reningsutrustning, tester med alternativa metoder etc. utan att göra avkall på våra höra kvalitetskrav.
 • Vi använder bara färger som varken innehåller kadmium eller bly, utan enbart består av pigment som inte är miljöfarliga.
 • Produktionsrelaterade lim och ytbehandlingskemikalier kontrolleras i Vedums interna kemikaliesystem EcoOnline och mot frivilliga bedömningssystem som till exempel BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.
 • Vi renar våra utsläpp av lösningsmedel från vår ytbehandlingsavdelning till cirka 95 procent genom katalytisk förbränning. Det anses vara bästa möjliga teknik.
 • Vi arbetar för att eliminera alternativ minimera utsläpp till vatten. Vår verksamhet genererar under normala förhållanden inget processvatten. Städvatten samlas upp i tankar och skickas för destruktion som farligt avfall. Regnvatten från anläggningens hårdgjorda ytor passerar en dagvattendamm, som vi har anlagt på industriområdet.

Spillsmart & el-smart

 • Av det träspill som uppstår, har vi under många år tillverkat briketter, som årligen genererar cirka 5000 MWh värme. Ungefär hälften av denna värme används för uppvärmning av våra egna lokaler. Överskottet från värmecentralen säljs som fjärrvärme till kommunen, som använder denna värme till att värma upp Vedums skola, äldreboende, idrottshall och bostäder.
 • Vi investerar kontinuerligt i produktionseffektiviseringar, till exempel formatsågar för minimerad spill, sprutautomater med återvinning av färg, energieffektiviserande och bullerreducerande åtgärder.
 • Den el vi köper till verksamheten är Bra miljöval-märkt, vilket innebär el från förnybara källor.
 • I vår verksamhet är alla truckar eldrivna.
 • Vi är anslutna till El-kretsen som erbjuder alla kunder och hushåll ett insamlings- och återvinningssystem för uttjänt elektronik.

 

Genomtänkt emballering & transport

 • Vårt palloptimeringssystem bidrar till optimal placering av skåp på pall och gör att vi alltid kan packa våra lastbilar maximalt. På det sättet minskar vi antalet transporter.
 • En stor andel av Vedums transporter är fossilfria. Genom ett samarbete med logistikföretaget Sandahls Vårgårda går Vedums direktleveranser av köksinredning med lastbilar som drivs av RME, HVO eller LBG (närproducerad biogas).
 • Under 2022 har vi infört ny sträckfilm för inplastning av pallar. Denna sträckfilm är möjlig att sträcka ut mer vilket minskar åtgången av plast. Vi har också börjat sortera förbrukade packband i plast, för återvinning till nya packband.
 • Vi är anslutna till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) så att vårt emballage tas om hand och återvinns.

 

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om Vedums viktigaste och fördjupa dig i vårt hållbarhetsarbete.